Sunday, September 4, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 4-9-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XVIII. Phẩm Chủ Tâm Tạo Tác (Tư Tâm Sở)

(VII) (177) Rahula

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một bên:

- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại địa giới gì, đều là địa giới này. Cần phải như thật thấy địa giới ấy với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Do thấy như thật (địa giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán địa giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm.

2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này...., phàm có nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa giới này...., phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, đều là phong giới này. Cần phải như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Do thấy như thật (phong giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm.

5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, này Ràhula, vị này được gọi là Tỷ-kheo đã cắt dứt ái, đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1:  Tứ đại theo Tạng Kinh có gì khác biệt với Tạng Vi Diệu Pháp? ĐĐ Pháp Tín 


Thảo luận 2. Hai câu "đây là ta" và "đây là tự ngã của ta" khác biệt nhau thế nào? TT Phap Dang

Thảo luận 4: Tại sao chấp ngã lại bao gồm cả ngoại giới? TT Tuệ Siêu 

 IIITrắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây được xem là chính xác khi nói về tứ đại theo Phật Pháp?
 A. Nói về cấu tạo của thân theo tạng kinh mang ý nghĩa: địa đại chỉ cho tóc, lông, móng, răng, da... thuỷ đại chỉ cho mật, đàm, mủ, máu... hoả đại chỉ cho thân nhiệt ... phong đại chỉ cho khí luân lưu.. 
/  B. Nói theo bản thể (paramattha) thì địa đại chỉ cho tất cả sự chiếm hữu không gian, thuỷ đại chỉ cho sự quến kết, hoả đại chỉ cho nhiệt lượng, phong đại chỉ cho sự di động
 / C. Tất cả vật chất (đối ngược với tâm thức) đều có đủ bốn đại dù là đơn vị cực vi như vi trần hay nguyên tử 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tue Quyen cho dap an cau 1 D

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây được xem là chính xác khi nói về sở chấp đối với tự ngã? 
A. Một người mua xe mới vui sướng với ý nghĩ "mình làm chủ một chiếc xe đắt tiền" đó là ý nghĩ "đây là của ta" 
/ B. Người mua chiếc xe mới thấy rằng "mình là người sang trọng vì có chiếc xe như vậy" 
/ C. Người mua xe mới thấy rằng "những người chung quanh mình mấy ai có được chiếc xe như thế" đó là chấp thủ "đây là tự ngã của ta"
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tue Sieu cho dap an cau 2 la D

Trắc nghiệm 3. Câu nào sau đây tương đương với câu "chấp thủ đây là của ta, là ta, là tự ngã của ta"?
 A. Tham, sân, si 
/ B. Ngã sở chấp, ngã kiến chấp, mạn tùy miên 
/ C. Thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh
 / D. Nhân ngã bỉ thử

DD Nguyen Thong cho dap an cau  3 la 

No comments:

Post a Comment