Saturday, September 17, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 17-9-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
XIX. Phẩm Chiến Sĩ

(X) (190) Ngày Trai Giới

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma trong lâu đài của mẹ Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo vây quanh. Sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang im lặng, im lặng, rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:

- Không nói lời phù phiếm, này các Tỷ-kheo, là hội chúng này; không nói lời vô ích, này các Tỷ-kheo, là hội chúng này, thanh tịnh, an lập trên căn bản. Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này như vậy, này các Tỷ-kheo; hội chúng như vậy khó tìm được ở đời! Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng như vậy, đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này như vậy dầu cho ít, được lợi nhiều, còn cho nhiều, lại được lợi nhiều hơn nữa. Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này như vậy, này các Tỷ-kheo! Hội chúng này như vậy, nếu phải đi một do tuần để được yết kiến cũng nên đi, dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chúng Tỷ-kheo này.

2. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt được địa vị chư Thiên. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt được địa vị Phạm Thiên. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt được địa vị Bất động. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt được Thánh vị.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt được địa vị chư Thiên?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục ... chứng và trú Sơ Thiền ... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... chứng và trú Thiền thứ tư và an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống đạt được địa vị chư Thiên.

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Phạm Thiên?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm cùng khởi với từ - biến mãn một phương và an trú ... với tâm cùng khởi với bi ... với tâm cùng khởi với hỷ ... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương và an trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Phạm Thiên.

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt được địa vị Bất động?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư không là vô biên" chứng đạt và an trú "Không vô biên xứ". Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú "Thức vô biên xứ". Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không có vật gì" chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo chứng đạt Bất động.

6. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chứng đạt địa vị bậc Thánh?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri: "Ðây là khổ" ... "Ðây là khổ tập" ... "Ðây là Khổ diệt" ... như thật quán tri: "Ðây là con Ðường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đạt được địa vị bậc Thánh.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1:  Xin giải thích rõ sự khác biệt giữa các ân lành Tăng Bảo: Àhuneyyo, Pàhuneyyo, Dakkhineyyo, Anjalikaraneyyo TT Tuệ Quyền

Thảo luận 2. Phải chăng bài kinh hôm nay cho thấy Đức Phật tán thán tất cả sở đắc chỉ cũng như quán? DD Phap Tin

Thảo luận 3:  Tại sao những vị trời dục giới không được nhắc tới trong bài kinh hôm nay? TT Pháp Tân III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Tăng bảo là phước điền vô thượng vì lý do nào sau đây? 
A. Mang tánh đại chúng không là cá thể 
/B. Những bậc tự chế hay đoạn tận phiền não là đối tượng thù thắng tạo phước
 / C. Là những bậc thừa hành ý chỉ của Đức Phật trong sứ mệnh hoằng truyền Phật Pháp 
/ D. Cả ba điều trên
TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1 . D.

Trắc nghiệm 2. Những sở chứng nào được đề cập trong bài học hôm nay? 
A. Thuần thục tâm định sắc giới và vô sắc 
/ B. Biến mãn bốn phương với tứ vô lượng tâm  
/ C. Liễu tri khổ, tập, diệt, đạo 
/ D. Cả ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Trắc Nghiệm 2: .D

Trắc nghiệm 3. Khái niệm về "kiến tạo một Tịnh Độ Nhân Gian" theo Tam Tạng Pali có thể hiểu theo điều nào sau đây? 
A. Sống với trạng thái tâm giống phạm thiên (có thiền chứng và tứ vô lượng tâm) và hoặc tâm thái giống bậc thánh (sống với nhãn quan tứ đế)
 / B. Xây dựng thế giới nội tại hơn là cố gắng thay đổi ngoại giới 
/ C. Khả tính tu tiến, giải thoát là một ưu điểm của cõi người 

/ D. Cả ba câu trên đều đúng
TT Pháp Tân cho đáp án Trắc Nghiệm 3: .D.

No comments:

Post a Comment