Monday, September 12, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 12-9-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận  1. Nếu một trước kia không học kinh điển nhưng đắc chứng tứ tuệ phân tích thì có tự nhiên thông hiểu giáo pháp? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Phải chăng tương quan vợ chồng có thể là nhân sanh tử trầm luân mà của có thể là trợ duyên giải thoát? TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Phải chăng thuyết pháp từ kinh nghiệm thực chứng khác biệt với thuyết pháp từ tri kiến kinh điển? TT Pháp Đăng 


Thảo luận 4.  Phải chăng khả năng thuyết pháp là một lợi điểm lớn để phục vụ của người tu tập? TT Tuệ Quyền  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được ghi nhận là chính xác theo kinh điển? 
A. Một khi đã đắc chứng thì không có trở lui (kể cả đắc chứng lúc 7 tuổi) 
/ B. Những bậc thánh có thể hiểu rõ tâm ý của những bậc ngang bằng hay thấp hơn 
/ C. Sự thành tựu đạo quả không thể lượng định qua trình tự như trường lớp..
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây có ghi trong Tam Tạng kinh điển?
 A. Vợ hoặc chồng tốt có thể là một bạn lành (kalyamitta)
 / B. Chăm sóc tốt cho người hôn phối là một trong những dấu hiệu cát tường tối thượng 
/ C. Nếu cả hai vợ chồng đồng đẳng tín, giới, xả tài, trí tuệ thì đời sau có thể gặp lại trong tương duyên tốt đẹp
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: D .

Trắc nghiệm 3. Quan niệm nào sau đây có thể chấp nhận là hữu lý theo Phật Pháp? 
A. Học Phật Pháp mà nghe người khác nói là điều không nên vì càng nghe càng rối (nhiều thầy ma thối) 
/ B. Học pháp không nên dựa vào sự suy tư cá nhân vì tư ý luôn chủ quan 
/ C. Học pháp không nên dựa vào kinh nghiệm nghèo nàn của bản thân vì nên y pháp chứ không nên y nhân
 / D. Cả ba văn, tư, tu đề nên có và bổ túc cho nhau

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: D

Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây đã được ghi trong tam tạng  là cần có khi thuyết pháp? 
A. Văn, nghĩa cụ túc 
/ B. Đúng thời, đúng chỗ 
/ C. Thuyết với tâm từ vì lợi ích cho người nghe 
/ D. Cả ba câu trên


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 4: D .

No comments:

Post a Comment