Monday, September 26, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 26-9-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu & TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Phải chăng khi Phật tử tìm học Phật Pháp thường lui tới chư tỳ kheo nhiều hơn tỳ kheo ni? TT Pháp Tân
Thảo luận  2. Một nội tâm thuần thục trong thiền chứng khác biệt thế nào so với nội tâm thuần thục không có thiền chứng? TT Tuệ Quyền
Thảo luận  3. Tại sao trong thiền định tu càng cao thì chi thiền càng giảm? TT Pháp Tân  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Tại sao Kinh Tạng ghi lại giai thoại liên quan tới tỳ kheo nhiều hơn tỳ kheo ni? 
A. Chư vị tỳ kheo đi lại thuận tiện hơn 
/ B. Chư tỳ kheo ni sống khép kín trong tu viện nhiều hơn 
/ C. Khuynh hướng tầm sư học đạo của quần chúng thường hướng về chư tỳ kheo nhiều hơn 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: D.

Trắc nghiệm 2. Một vị có thiền chứng có ưu điểm gì so với một vị tu tập không có thiền chứng?
 A. Một vị có thiền chứng có thể xuất nhập tự tại vào trạng thái thiền đã đắc chứng 
/ B. Một vị có thiền chứng có thể dùng cảm thọ trong thiền áp đảo cảm thọ của thân
 / C. Một vị có thiền chứng (tứ thiền) có thể khai triển thắng trí thần thông (abhinna)
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2 : D 

No comments:

Post a Comment