Monday, September 5, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 5-9-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Bốn Pháp
XVIII. Phẩm Chủ Tâm Tạo Tác (Tư Tâm Sở)

(VI) (176) Mong Cầu

1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như Sàriputta, Moggallàna".

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo của ta, tức là Sàriputta, Moggallàna.

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu chơn chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như Khema và Tỷ-kheo-ni Uppalavannà".

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo-ni của ta, tức là Khema và Uppalavannà.

3. Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như gia chủ Citta, và Hatthaka người Alavì".

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka người Alavì.

4. Này các Tỷ-kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nếu chơn chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được như nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantaki, mẹ của Nandà".

Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantaki, mẹ của Nandà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1: Nếu chúng ta đã có hình ảnh cao cả của Đức Phật thì có cần noi theo những người thấp hơn? ĐĐ Pháp Tín 

 Thảo luận  2: Phải chăng trách nhiệm hoằng truyền chánh pháp cũng là điều cao trọng trong đời sống người cư sĩ? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 3. Những đệ tử ưu việt của chư Phật toàn giác đóng vai trò quan trọng thế nào đới với giáo pháp?


Thảo luận 4: Ý muốn (chanda) quan trọng như thế nào đối với người hành trình trên đường tu tập? ĐĐ Nguyên Thông 
 IIITrắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Nghiệm theo bài kinh hôm nay chúng ta có thể tìm thấy những điều nào sau đây là hữu lý?
 A. Những người có cùng lối sống như xuất gia hay tại gia cho chúng ta những gợi ý tốt cho sự tu tập bản thân 
/ B. Những người có cùng giới tính nam hoặc nữ cũng có giúp ích rất nhiều trong cuộc tu 
/ C. Những đệ tử Phật, dù không hoàn hảo như Đức Phật, nhưng lại là những tấm gương rất gần gủi, do vậy, rất lợi lạc để học theo 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Trắc Nghiệm 1: .D.


Trắc Nghiệm 2: Điều nào sau đây được khẳng định trong kinh điển?
 A. Chỉ khi nào đã tự độ thì mới nên độ tha 
/ B. Chỉ khi nào thông suốt pháp học mới nên thực hành
/ C. Chỉ khi nào chứng đắc mới nên hoằng pháp 
/ D. Cả ba điều trên đều không có trong Tam Tạng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc Nghiệm 2: .D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây là giá trị đặc thù của Tăng Bảo?
 A. Tự mình làm chứng cho giá trị của giáo pháp
 / B. Đưa Phật Pháp vào quảng đại quần chúng
 / C. Duy trì Phật Pháp qua nhiều thế hệ
 / D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Trắc Nghiệm 3: .D

Trắc Nghiệm 4: Theo bài kinh hôm nay khi chúng ta muốn noi theo gương sáng để tu tập thì cần có điều nào sau đây?
 A. Có đức tin mạnh mẽ 
/ B. Có sự mong muốn hướng thượng 
/ C. Có đối tượng tác động sự phấn đấu, tha thiết 
/ D. Cả ba câu trên


TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc nghiệm 4: . D.

No comments:

Post a Comment