Wednesday, September 7, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 7-9-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XIX. Phẩm Chiến Sĩ


(II) (182) An Toàn

1.- Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp. Thế nào là bốn?

Bản tánh bị già, mong rằng không già, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân , Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này.

2. Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này.

3. Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toànđối với pháp này.

4. Khổ quả của những ác nghiệp ấy (những nghiệp) tạp nhiễm, đưa đến tái sanh, đem lại phiền muộn, đem lại khổ quả dị thục sanh, già, chết trong tương lai, kết quả của những nghiệp ấy mong rằng không có hiện hữu. Không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp này.

Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1. Từ vựng pāṭibhogo (tự mình gánh chịu, không thể nhờ ai thay thế hay chia sẻ)ở đây nên được hiểu thế nào? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Thay vì dùng các từ jarà (già), byàdhi (bệnh), marana(chết)Đức Phật dùng các từ jarādhammaṃ, byādhidhammaṃ  maraṇadhammaṃ nên được hiểu thế nào? TT Tuệ Siêu 


 Thảo luận 3. Trong mệnh đề quen thuộc " Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên Nhân ,Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở đời - samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ.-" tại sao khi nói về những chúng sanh có năng lực thì Đức Thế Tôn thường nói theo cách như vậy? TT Tuệ Siêu 

 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Quán tưởng về những hiểm nạn không thể tránh được trong đời có tác dụng gì với người tu tập? 
A. Nhàm chán sanh tử 
/ B. Giảm bớt chấp thủ /
 C. Tinh tấn tu tập
 / D. Cả ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số  1:  D 

 Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được dạy trong tam tạng Pali?
 A. Không có cõi nào trong tam giới tránh dược già, bệnh, chết, và quả của nghiệp
 / B. Chỉ có Niết Bàn mới thật sự vượt thoát tất cả khổ 
/ C. Không ai có thể trả hết nghiệp đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D 

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được tìm thấy trong ý nghĩa của bài kinh hôm nay? A. Vô thường, khổ não, vô ngã mang tính phổ quát cho cả tam giới (không có ngoại lệ)
 /B. ngay cả khi chưa già, chưa bệnh, chưa chết (theo thường tình) thì tất cả chúng ta đã bị già, bệnh, chết chi phối 
/ C. Chúng ta chấp thủ vì vô minh (nếu thấy rõ, biết rõ thì đã không như vậy) 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số  3 D  No comments:

Post a Comment