Sunday, October 30, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 30-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XXVI. Phẩm Thắng Trí

(III) (253) Nhiếp Pháp

- Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp này. Thế nào là bốn?

- Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.

Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp. III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment