Sunday, October 9, 2016

Bài học Chủ Nhật ngày 9-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XXII. Phẩm Ô Uế


(IV) (214) Sát Sanh

(Như kinh 213, chỉ khác là bốn pháp khác: Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo; từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo).

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Thành tựu với Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Thành tựu với từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo)

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.

(V) (215) Con Ðường (1)

(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp)

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Thành tựu với tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Thành tựu với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.
(VI) (216) Con Ðường (2)

(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, và chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định)

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Thành tựu với tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Thành tựu với chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định)


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
Thảo luận 1. Bát tà so với thập ác có thể nhận định thế nào? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Có nhiều sự siêng năng "không hiền thiện" nhưng cho đến mức độ nào gọi là tà tinh tấn? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Phải chăng bài kinh nầy cho thấy bát chánh đạo cũng có thể là con đường sanh thiên giới, nhân giới? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận  4. Phải chăng tà hay chánh do ở hành động? nói cách khác ngay cả một tỳ kheo trong giáo pháp vẫn có thể hành tà đạo? TT Pháp Tan
Thảo luận 5. Động cơ nào khiến người ta có hành động thiện và động cơ nào khiến người ta có hành động bất thiện? ĐĐ Pháp Tín

 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment