Tuesday, October 11, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 11-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
XXII. Phẩm Ô Uế


(IX) (219) Không Xấu Hổ

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Thành tựu với không có lòng tin, với ác giới, với không xấu hổ, với không sợ hãi.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Thành tựu với lòng tin, với có giới, với xấu hổ, với sợ hãi.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Chữ assaddho ở đây dịch là"không có niềm tin" có giống với ""niềm tin sai lạc"?TT Pháp Đăng 

Thảo luận  2. Không có giới - dussila - là phạm giới?  hay không có giới? hoặc chấp trì tà giới? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 3. Phải chăng tàm và quý luôn đi chung với nhau? vô tàm, vô quý cũng vậy? TT Pháp Đăng 

Thảo luận 4. Tại sao chỉ lười biếng thôi lại "lớn chuyện"đến đổi sanh vào khổ cảnh? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 5. Nếu "thiểu trí" mà sanh vào địa ngục thì có tội cho người kém trí tuệ chăng? TT Pháp Đăng  III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment