Tuesday, October 18, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 18-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XXIV. Phẩm Nghiệp

(IX) (239) Vị Sa Môn

1.- Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ nhất, có Sa-môn thứ hai, có Sa-môn thứ ba, có Sa-môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có Sa-môn. Như vậy, này các Tỷ kheo, các Thầy chơn chánh rống tiếng rống con sư tử.

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ nhất?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn hướng đến giác ngộ. Này các Tỷ-kheo, người này là Sa-môn thứ nhất.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ hai?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Các Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết sử, do làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc Nhất Lai, còn đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ hai.

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ ba?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh tại đấy, chứng Niết-bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ ba.

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ tư?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ tư.

Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ nhất, ở đây có Sa-môn thứ hai, ở đây có Sa-môn thứ ba, ở đây có Sa-môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có Sa-môn. Như vậy, này các Tỷ kheo là chơn chánh rống tiếng rống con sư tử này.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận  1. Khi nói đến cứu cánh giác ngộ giải thoát thì giác ngộ những gì và giải thoát những gì? ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận 2. Phải chăng tất cả các bậc thánh đều chứng đạt bốn đạo bốn quả dù sớm hay muộn? - TT Tue Quyen

Thảo luận 3. Nếu so sánh thì phải chăng 5 thượng phần kiết sử khó đoạn diện hơn 5 hạ phần kiết sử? TT Tuệ Quyền


Thảo luận 4. Tại sao cần phân biệt giữa đạo và quả?ĐĐ Pháp Tín  

 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Có những người cho là chỉ có quả vị tu đà huờn là thấp kém không đáng để mong cầu. Quan niệm đó sai lầm ở điểm nào? 
 A. Nói như vậy giống như chê tiểu học thấp hơn đại học do vậy không nên học tiểu học. 
/ B. Từ phàm sang thánh là một bước quan trọng dù là bước đầu 
/ C. Sự cao thấp của đạo quả là tuần tự tiến bậc không phải là điều để so sánh khen chê
 /D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1 : D 

Trắc nghiệm 2. Nói về đạo quả giải thoát thì câu nào sau đây đúng? 
A. Đoạn tận dục ái thì không còn tái sanh vào cõi dục giới ; đoạn tận sắc ái, vô sắc ái thì không còn sanh vào cõi sắc giới và cõi vô sắc /
 B. Đoạn tận ái thì không còn luân hồi 
/ C. Hễ dục ái không còn thì sân cũng không còn 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Pháp Tín  cho đáp án Câu Số 2 : D 

No comments:

Post a Comment