Tuesday, October 25, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 25-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu và TT Giác Đẳng

Chương Bốn Pháp
XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

(V) (245) Xứng Ðáng Ðược Dựng Tháp

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này xứng được để được dựng tháp. Thế nào là bốn?

Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, xứng đáng được dựng tháp; vị Ðộc Giác Phật xứng đáng được dựng tháp; đệ tử của Như Lai xứng đáng được dựng tháp; Chuyển Luân Vương xứng đáng được dựng tháp.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng được dựng tháp.
II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Kinh điển mô tả thế nào về vị chuyển luân vương? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Sự dựng tháp rất phổ thông ở các quốc gia Phật giáo. Tại sao có nhiều hình thức lễ bái mà việc tạo tháp được nhấn mạnh ở đây? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 3. Tạo tháp thờ có nhất thiết phải có xá lợi? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 4. Những vị vua có đức độ nhưng cai trị vương quốc nhỏ (như vua Bhumipol của Thái lan) có được xem là chuyển luân vương? _ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 5. Làm chuyển luân vương nhờ phước hay nhờ đức? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 6. Luân xa báu (cakka) có thể xem là một loại máy tinh vi đưa chuyển luân vương đi khắp bốn phương? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 7. Cư sĩ báu của vua chuyển luân có vai trò gì? - TT Tuệ Siêu


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment