Saturday, October 1, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 1-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân
(I) (201) Các Học Pháp

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về người không Chân nhân và người không Chân nhân hơn cả người không Chân nhân; về bậc Chân nhân và bậc Chân nhân hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân nhân.

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh và khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho và khích lệ người khác lấy của không cho; tự mình sống tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác sống tà hạnh trong các dục, tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo, tự mình đắm say rượu men, rượu nấu và khích lệ người khác đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân.

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân.

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát sanh và khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho và khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ người từ bỏ khác tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu và khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận  1:  Những cụm từ "hơn cả phi chân nhân-(asappurisena asappurisataro)", "hơn cả chân nhân" là lời phê phán đơn thuần hay kể cả phương diện nhân quả? ĐĐ Pháp Tín 
Thảo luận 2. So sánh 4 người: người sát sanh, người bảo người khác sát sanh, người vui theo hành động sát sanh, người khuyến khích người khác sát sanh thì ai tạo nghiệp ác nhiều hơn? - TT Pháp Tân
Thảo luận 3:  Người vui và khuyến khích người khác làm ác có gọi là người tà kiến chăng? ĐĐ Nguyên Thông 
 Thảo luận  4: Ngăn cản người khác làm thiện có gọi là tạo nghiệp ác chăng? ĐĐ Pháp Tín 
Thảo luận 5: Nói lời chia rẽ là một trong mười ác nghiệp, nhưng có được xem là vừa có ác ý vùa xúi dục người khác hận thù? - TT Pháp Tân
Thảo luận 6. Khuyến khích người khác mê tín trong lúc mình biết đó là điều phi chánh pháp thì có xem là ác nghiệp? ĐĐ Nguyên Thông III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment