Saturday, October 8, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 8-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
XXII. Phẩm Ô Uế

II) (212) Tà Kiến

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, với chánh tri kiến.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
Thảo luận 1. Chúng ta vốn mang ơn nhiều chúng sanh từ vô lượng kiếp thì nên làm gì để báo đáp?

Thảo luận 2. Có người bất hiếu với cha mẹ nhưng biết ân vơi người khác thì thuộc hạng người nào? III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1.   Những ý nghiệp nào sau đây tạo đây tạo nên hệ quả tai hại?
A. Ý nghĩ bất thiện thường xuyên thành thường nghiệp
B. Ý nghĩ bất thiện trong giờ phút lâm chung
C. Ý nghĩ bất thiện đối với các bậc thánh nhân, các bậc giới đức
D. Cả ba điều trên

Trắc nghiệm 2. Một người sống với sự tri ân được điều nào sau đây:
A. Do cảm kích ân tình thấy cuộc sống đẹp hơn
B. Biết quý trọng người khác khiến mình khiêm tốt, bớt cao ngạo
C. Người sống tri ân và tìm cách báo ân là đi theo dấu chân của các bậc thánh
D. Cả ba điều trên

No comments:

Post a Comment