Monday, October 17, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 17-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Thiên nhãn thông và khả năng thấy của chư thiên dục giới khác nhau thế nào? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận  2. Phải chăng thiên nhãn có được do hoá sanh hay thiền định còn có thiên nhãn do phước báu?TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 3. Tại sao một người không có nhãn căn không tu tập để chứng thiên nhãn thông được? TT Tuệ Quyền


Thảo luận 4. Những khả năng thấy do trình độ kỹ thuật tiên tiến như facetime, viễn vọng kính Chandra ... thuộc nhục nhãn hay thiên nhãn hoặc tuệ nhãn?TT Pháp Đăng  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Ngoài nhục nhãn, thì khả năng thấy nào chúng ta có nhiều khả năng  có được? 
 A. Thiên nhãn
 / B. Tuệ nhãn
 /  C. Pháp nhãn 
/   D. Phật nhãn

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: B.

Trắc nghiệm 2. Những điều nào sau đây có thể nói là giới hạn của nhục nhãn khiến chúng ta không thấy được?
 A. Quá xa hay quá gần
 / B. Quá lớn hay quá nhỏ
 / C. Sắc tế hay vô hình 
/ D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D 

Trắc nghiệm 3. Hạn chế trong khả năng "thấy" chúng ta thường rơi vào khiếm khuyết nào sau đây?
 A. Chấp thủ vào cảnh giới mình đang sống vì không biết có nhiều cảnh giới khác tốt đẹp hơn 
/ B. Thiển cận như câu "ếch ngồi đáy giếng"
 / C. Không tin có đời sau, có các loại hoá sanh, hành vi thiện ác có quả báo
/ D. Cả ba câu trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 3: D.

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây có thế gọi là đúng theo suy luận hợp lý?
 A. Cái mình thấy rất nhỏ bé so với những gì không thấy 
/ B. Cái bề ngoài khó nói hết ẩn khuất đằng sau 
/ C. Không có tuệ nhãn thì những ấn tượng nhục nhãn khiến chúng ta "mù" nhiều hơn là "thấy" 
/ D. Cả ba câu trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 4: .D .No comments:

Post a Comment