Monday, October 3, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 3-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận  1. Những vị "bán thế xuất gia" ở tuổi cao có những lợi điểm và những trở ngại nào trong sự tu tập? ĐĐ Pháp Tín 
Thảo luận 2. Đức Phật khai thị cho tỳ kheo ni Sonà với câu kệ "Ai sống một trăm năm,/ Không thấy pháp tối thượng,/ Tốt hơn sống một ngày, / Thấy được pháp tối thượng." Cụm từ pháp tối thượng ở đây chỉ cho điều gì? TT Tuệ Siêu
Thảo luận  3. Những nữ Phật tử lớn tuổi là thành phần đóng góp nhiều nhất trong sự duy trì các ngôi chùa nhưng nhiều khi bị xem thường là những người chỉ biết đóng góp công quả mà không học, không tu.Chúng ta có nên vinh danh những vị đó bằng cách nào chăng? TT Tuệ Quyền 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Bài học nào sau đây có thể gọi là tương ứng với câu chuyện thánh ni Sonà? 
A. Ở bất cứ hoàn cảnh nào cái nhìn tích cực vẫn tốt 
/ B. Ở bất cứ hoàn cảnh nào sự tinh tấn vẫn tốt
 / C. Ở bất cứ hoàn cảnh nào nếu sự quyết tâm vẫn tốt
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1: D.

Trắc nghiệm 2. Trong cuộc sống tu tập, hành giả có nên có gắng "làm tất cả" hay chỉ nên " tập trung vào trọng điểm" ?
 A. Nên làm tất cả. Viên mãn trong pháp học, pháp hành, pháp thành 
/B. Nên tập chú làm cái gì quan trọng nhất là chứng đắc đạo quả vì mình không biết có bao nhiêu thời gian. 
/ C. Nên quan niệm là trong cuộc tu có nhiều thiện duyên, nên tận dụng cái gì có được 
/ D. Khó nói và khó lựa chọn


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: D .

No comments:

Post a Comment