Monday, October 31, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 31-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Túc mạng minh có liên hệ gì đối với sự giác ngộ giải thoát? TT Giác Đẳng

Thảo luận 2. Có chăng những người sống trọn đạo vợ chồng không vì ái dục? TT Giác Đẳng

Thảo luận 3. Câu chuyện Ngài Maha Kassapa khi còn là thanh niên đã tạc một pho tượng mà về sau người nhà lại tìm được một thiếu nữ có ngoại hình như vậy; điều đó do đâu? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 4. Người ta nói "lấy độc trị độc" thì người Phật tử có thể nói "lấy nghiệp trị nghiệp", "lấy ái trị ái" chăng? ĐĐ Nguyên Thông 

(V) (255) Lợi Ích Cho Gia Ðình 1.- Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn? Không tìm những gì đã mất; không sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uống quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn? 2. Tìm những gì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uống không quá độ; đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những. ĐĐ Nguyên Thông giảng


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây là những dữ kiện lịch sử khi nói về cuộc đời thánh ni Bhadda Kapilànì? 
A. Thời điểm thành lập giáo đoàn tỳ kheo ni 
/ B. Sử liệu cuộc đời ngài Ma Ha Ca Diếp 
/ C. Một số điều luật liên quan tới giới luật tỳ kheo ni 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1: D .

Trắc nghiệm 2. Trường hợp nào sau đây được tìm thấy trong kinh điển? 
A. Vợ chồng có thể cùng tạo cộng nghiệp thiện
 / B. Vợ chồng có thể cùng nhau trợ duyên vun bồi ba la mật hạnh
 / C. Vợ chồng có thể cùng trợ duyên giác ngộ giải thoát
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2 : D

Trắc nghiệm 3. Câu chuyện sau đây đề cập đến tương duyên vợ chồng cũng là tương duyên tu tập? 
A. Thái tử Sĩ Đạt Ta và Công chúng Da Du Đà la 
/ B. Tôn giả Mahà Kassapa và thánh ni Bhaddà Kapilànì 
/ C. Nàkulamàtà và Nàkulapità 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3 : D 


No comments:

Post a Comment