Thursday, October 13, 2016

Bài học. Thứ Năm 12-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Bốn Pháp
XXIII. Phẩm Ác Hạnh

(X) (230) Các Thi Sĩ

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thi sĩ này. Thế nào là bốn?

Thi nhân có tưởng tượng, thi nhân theo truyền thống, thi nhân có lý luận, thi nhân có biện tài.

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thi sĩ này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận  1. Thi nhân có nhất thiết phải lãng mạn, ủy mị chăng? ĐĐ Nguyên Thông 
Thảo luận 1b. Tại sao thi ca được chấp nhận với các vị tu sĩ trong lúc âm nhạc thi không như vậy?  TT Pháp Đăng 

Thảo luận 2. Thi ca có lợi điểm gì trong văn chương truyền khẩu? TT Tuệ Quyền 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment