Thursday, October 27, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 27-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

(IX) (249) Cách Thức Nói (3)

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. Thế nào là bốn?

- Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác nói không cảm giác, tưởng tri nói không tưởng tri.

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này.

(X) (250) Cách Thức Nói (4)

- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. Thế nào là bốn?

- Thấy nói thấy, nghe nói nghe, cảm giác nói cảm giác, thức tri nói thức tri.

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Trong bốn cách để cảm nhận sự thật: mục kích, nghe lại, cảm nhận và hiểu biết thì điều nào tương đối đưa chúng ta đến gần sự thật nhất? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Tại sao một người cố tình nói sai sự thật thì làm hỏng sự tu tập bản thân? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Khi mình giận ai khiến có lời nói quá đáng có xem là nói dối chăng? - TT Pháp Tân
Thảo luận 4. Nói dối do thói quen có tạo quả nặng như cố tình nói dối? - ĐĐ Pháp Tín III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Một người tôn trọng sự thật nếu thấy điều gì đó - điều gây nhiều tranh luận - thì sẽ nói điều nào sau đây:
 A. Tôi chứng kiến tận mắt thì không thể sai được 
/ B. Tôi đã thấy như vậy chỉ biết nói lại những gì mình thấy 
/ C. Tôi có thấy nhưng bây giờ được biết là có vấn đề nên không biết sao 
/ D. Sự việc   xẩy ra thế nào khó ai biết được vì không đơn giản

TT Tuệ Quyn cho đáán câu 1 là D
TT Giác Đẳng cho đáp án câu 1 là B

Trắc nghiệm 2.  Câu nào sau đây được xem là phù hợp với Phật Pháp? 
A. Người muốn giác ngộ sự thật cần có khả năng nhìn nhận sự thật 
/ B. Chân thật là một trong mười Ba la mật hạnh
 / C. Chánh ngữ là một trong tám chi phần của bát thánh đạo

 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là DNo comments:

Post a Comment