Friday, October 7, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 7-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
XXII. Phẩm Ô Uế

(I) (211) Chúng

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-ni ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nam cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng!

Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này.

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-ni có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nam cư sĩ có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng.

Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Trong một hội chúng có nhiều vị tu giữ giới tốt đẹp nhưng chỉ có một người ác xấu thì làm cho hội chúng đó bị mang tiếng thì xin hỏi phải chăng điều xấu có ảnh hưởng mạnh hơn là điều tốt, có đúng theo tinh thần của Phật Giáo hay không? - TTTuệ Quyền

2. Một người ở trong Tăng đoàn phạm giới nhưng sau đó ăn năn sám hối được phục vị lại thì có tốt hơn không hay vẫn bị coi là phạm lỗi? TT Pháp Tân

3. Với vai trò của một vị Giáo Thọ Sư xin thỉnh TT Tuệ Siêu cho biết về sự suy nghĩ gì về sự hưng thịnh của Phật Pháp để cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài?- TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment