Wednesday, October 19, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 19-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XXIV. Phẩm Nghiệp

(X) (240) Các Lợi Ích Nhờ Bậc Chân Nhân

- Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là bốn lợi ích. Thế nào là bốn?

Lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh định, lớn mạnh nhờ Thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ Thánh giải thoát.

Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là bốn lợi ích này.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.

Thảo luận 1. Khi được thân cận bậc chân nhân, sự suy nghĩ thế nào để được tiến bộ không bị dễ dui chễnh mãng trong việc tu hành? - ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận 2. Như thế nào để được lớn mạnh về thiền định? - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 3. Phải chăng sự tu tập đơn giản như chúng ta chỉ cần trì niệm hay tu tập hành thiền thì đuợc chứng đắc? Vậy, tiêu chuẩn qui trình để chứng đắc thiền như thế nào? Và qui trình tu tập trì niệm như thế nào để chứng đắc? - TT Pháp Đăng

 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment