Wednesday, October 26, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 26-10-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

(VI) (246) Trí Tuệ Tăng Trưởng

1.- Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là bốn?

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tùy pháp.

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng.

2. Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. Thế nào là bốn?

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tùy pháp.

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.
Thảo luận  1. Phải chăng ngay cả một người có đức độ cũng nên "đem lòng cung kính một ai đó" ? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 2. Kiến thức quảng bác khác biệt gì với "nghe diệu pháp"? TT Pháp Tân 

Thảo luận 3. Người "khéo tác ý" có phải là người suy nghĩ nhiều? TT Pháp Đăng

Thảo luận 4. Với người Phật tử nếu trong giai đoạn nào đó không thực hành bất cứ điều nào theo Phật Pháp thì có thể gọi là cuộc sống rỗng không? - TT Giác Đẳng
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Lòng quý kính các bậc thiện trí có lợi ích nào sau đây?
 A. Luôn tự khẳng định trong cuộc sống có giá trị tinh thần đáng quý
 / B. Không kiêu mạn chủ quan
 / C. Có chuẩn mực của đạo lý để noi theo
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số : D .

Trắc nghiệm 2. Người Phật tử cung kính pháp thể hiện điều nào sau đây? 
A. Hỏi pháp với tâm cung kính
 / B. Thường tham vấn Phật pháp khi có những nghi nan 
/ C. Hoan hỷ khi nghe được ý nghĩa thâm sâu của Phật Pháp
 / D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: .D

Trắc nghiệm 3. Từ vựng nào sau đây không có cùng ý nghĩa với như lý tác ý? 
A. Chánh tư niệm
/ B. Chánh tư duy 
/ C. Khéo tác ý 
/ D. Nhận thức một cách tích cực

TTGiác Đẳng cho đáp án câu 3 là B

Trắc nghiệm 4. Người nào sau đây có thể gọi là người hành pháp và tuỳ pháp
A. Lúc thành công hay thất bại cũng không xa Phật Pháp 
/ B. Lúc khoẻ mạnh hay ốm đau cũng đều tu tập được 
/ C. Lúc hanh thông hay  nhiều trắc trở cũng giữ chánh kiến

 / D. Cả ba hạng người trên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số4 : D .
No comments:

Post a Comment