Sunday, November 20, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 20-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
II. Phẩm Sức Mạnh

(VII) (17) Hạnh Phúc Cho Ai? (1)

-Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh, không có khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh; tự mình đầy đủ Thiền định, không có khuyến khích người khác đầy đủ Thiền định; tự mình đầy đủ trí tuệ, không có khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ; tự mình đầy đủ giải thoát, không có khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát; tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không có khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác.

(VIII) (18) Hạnh Phúc Cho Ai ? (2)

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh; không tự mình đầy đủ Thiền định... không tự mình đầy đủ trí tuệ... không tự mình đầy đủ giải thoát... không tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Ðầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình.

(IX) (19) Hạnh Phúc Cho Ai ? (3)

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, không khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh; không tự mình đầy đủ Thiền định... không tự mình đầy đủ trí tuệ... không tự mình đầy đủ giải thoát... không tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người.

(X) (20) Hạnh Phúc Cho Ai ? (4)

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh và khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh; tự mình đầy đủ Thiền định... tự mình đầy đủ trí tuệ... tự mình đầy đủ giải thoát... tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Ðầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Có chăng trường hợp một vị thành tựu giải thoát  (vimuttisampadāya) nhưng không thành tựu giải thoát tri kiến - TT Tuệ Siêu  (vimuttiñāṇadassanasampanno)?
a. Nếu giải thoát tri kiến luôn đi chung với giải thoát thì có cần nêu lên như là một chi pháp riêng biệt?TT Tuệ Siêu  
 b. Ngài Silananda giảng rằng "có người làm được điều gì đó (thí dụ giải thoát) nhưng không hẳn biết rõ tại sao mình làm được (thí dụ giải thoát tri kiến)TT Tuệ Siêu  
 C. Phật giáo Đại Thừa nói các bậc thinh văn đoạn trừ được "ngã chấp nhưng chưa đoạn trừ pháp chấp " Tam Tạng Pali không nói như vậy nhưng có chăng "đoạn được phiền não nhưng không hẳn quán triệt vạn pháp"?TT Tuệ Siêu  
 d. Có chăng một vị hoàn toàn giải thoát nhưng không có đủ tam minh (túc mạng minh, sanh tử minh, lậu tận minh)?TT Tuệ Siêu  
Thảo luận 4. Phải chăng cụm tự "tự lợi, lợi tha (attahitāya  parahitāya)" được dùng nhiều trong tam tạng Pali hơn là "tự giác, giác tha" và chính xác hơn trong thực tế?TT Tuệ Siêu  
Thảo luận 2. Phải chăng Đức Phật không có lời khen chê các thứ bậc toàn giác, độc giác, thinh văn mà chỉ nói là "mang lại lợi ích ... hay không mang lại lợi ích ..."? - TT Tuệ Quyền 
Thảo luận 3. Tăng Bảo (sangharatana) gồm đoàn thể của các bậc thinh văn có gì ưu việt so với chư vị toàn giác và độc giác? TT Pháp Tân
Thảo luận 5. Mang lại lợi ích cho tha nhân trong trường hợp nào có lợi ích cho bản thân? trong trường hợp nào không có lợi ích cho bản thân? TT Pháp Đăng
 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment