Tuesday, November 15, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 15-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: Không có Giảng Sư

Chương Năm Pháp
II. Phẩm Sức Mạnh

(I) (11) Chưa Ðược Nghe

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta tự cho là đã đạt được sự cứu cánh với thắng trí đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của Như Lai. Thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe Phạm thiên. Thế nào là năm?

2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Có năm Như Lai lực này của Như Lai, này các Tỷ-kheo. Thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe Phạm thiên.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.
 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment