Tuesday, November 22, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 22-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Năm Pháp
III. Phẩm Năm Phần

(I) (21) Không Có Cung Kính (1)

1- Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra.

2. Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có cung kính, có thận trọng, sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận1. Từ ngữ  gārava  ở đây dịch là cung kính nên được định nghĩa thế nào? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2. Từ ngữ ābhisamācārika dhamma ở đây dịch là "thắng hạnh pháp" nên được định nghĩa thế nào? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 3. Từ ngữ  sekha dhamma ở đây dịch là "hữu học pháp" nên được định nghĩa thế nào? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 4. Chữ giới uẩn "sīlakkhandha" mang ý nghĩa gì khác biệt với giới luật? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 5.  Trong bài kinh nầy có đoạn "Sau khi làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn định uẩn, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này có xảy ra." phải chăng mang ý nghĩa "giới định tuệ cần tu tập theo thứ tự? - ĐĐ Pháp Tín
 III. Trắc Nghim

Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây có đề cập trong bài kinh hôm nay?
 A. Không có tôn trọng bạn đồng tu thì không thành tựu được đức hạnh 
 / B. Không thành tựu đức hạnh thì không thành tựu pháp của người tu tập

 / C. Không thành tựu pháp của người tu tập thì không có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn
 / D. Cả ba câu trên đều có

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: D 

Trắc nghiệm 2. Người không tôn trọng bạn đồng tu có những khuyết điểm gì sau đây? 
A. Không có bạn lành - một điều thiết yếu cho sự tu tập /
 B. Tổn đức / 
C. Không là một thành viên tốt trong cộng đồng Tăng chúng nên đánh mất nhiều lợi lạc/ 
D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2: D 

Trắc nghiệm 3. Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ Phật ngôn đã học hôm nay? 
A. Có những khởi đầu cần thiết nếu không có thì không có hành trình tốt đẹp sau nầy /
 B. Trong cuộc tu cũng có hiện tượng "phản ứng dây chuyền" / 
C. Người tu tập nên thận trọng trong cung cách cư xử /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 3 là D
 III. Tr
ắc Nghim

No comments:

Post a Comment