Tuesday, November 29, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 29-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Năm Pháp
III. Phẩm Năm Phần

(VII) (27) Ðịnh

1. - Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. Với ai thông minh, thường niệm, tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy khởi lên năm trí. Thế nào là năm?

2. Ðịnh này hiện tại lạc và tương lai có quả dị thục lạc, trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. Ðịnh này thuộc bậc Thánh, không thuộc vật chất, trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. Ðịnh này không do người ác thực hiện, trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. Ðịnh này an tịnh, thù diệu, đem đến khinh an, đạt được nhất tâm, không phải là sự chế ngự gò ép thường xuyên, trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên: "An tịnh, ta nhập định này. An tịnh, ta xuất khỏi định này", trong mỗi người trí (như vậy) khởi lên.

Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. Với ai thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy, khởi lên năm trí này. II. Thảo Luận: 
 
 TT Giác Đẳng Tăng điều hợp.
Thảo luận 1. Tại sao chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được gom chung thành "định học tăng thượng"? TT Pháp Tân 
Thảo luận 2. Tại sao lúc tập thiền thường bận tâm đến việc cần làm hơn lúc không tập thiền? TT Pháp Tân
 Thảo luận 3. Phải chăng đời sống không tu tập lệ thuộc phần lớn vào sắc, thinh, khí, vị, xúc? TT Pháp Tân
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Yếu tố nào sau đây là khía cạnh đặc thù của samàdhi (định học hay tam muội)? 
A. Tu tập nội tâm 
/ B. Miên mật bền bĩ 
/ C. Tinh luyện thuần thục
 / D. Cả ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1: D .

 Trắc nghiệm 2. Ý thức "Ðịnh này hiện tại lạc và tương lai có quả dị thục lạc" giúp hành giả có được điều nào sau đây?
 A. Không lo lắng tương lai 
/ B. Gắn bó với hiện tại 
/ C. Vững tâm tu tập
 / D. Cả ba điều trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2: D .


No comments:

Post a Comment