Saturday, November 19, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 19-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Năm Pháp
II. Phẩm Sức Mạnh

(V) (15) Cần Phải Thấy

- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực.

Và này các Tỷ-kheo, tín lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn Dự lưu chi phần; ở đấy, tín lực cần phải thấy. Và này các Tỷ-kheo, tấn lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn Chánh cần; ở đấy, tấn lực cần phải thấy. Và này các Tỷ-kheo, niệm lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn Niệm xứ; ở đấy, niệm lực cần phải thấy. Và này các Tỷ-kheo, định lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn Thiền; ở đấy, định lực cần phải thấy. Và này các Tỷ-kheo, tuệ lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn Thánh đế; ở đấy, tuệ lực cần phải thấy. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Đạo quả dự lưu mang ý nghĩa quan trọng thế nào đối với người tu tập? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 2. Có thể chăng một người chỉ nỗ lực đối với thiện pháp (tu cần và bảo cần) nhưng không tu tập đối với bất thiện pháp (thận cần và trừ cần)? TT Pháp Tân 
Thảo luận   3. Ngưòi thường xuyên niệm Phật là huân tu niệm lực hay tín lực? ĐĐ Nguyên Thông
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Bốn dự lưu phần là những pháp nào sau đây?
 A. Thân, thọ, tâm, pháp 
/ B. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ 
/ C. thành tựu niềm tin bất thối nơi Phật, Pháp, Tăng, học giới 
/ D. Dục, cần, tâm, thẩm

_ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: C .

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây có ý nghĩa "nuôi dưỡng lớn mạnh thiện pháp đã có"?
 A. Thận cần
 / B. Trừ cần 
/ C. Tu cần
 / D. Bảo cần

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D

Trắc nghiệm 3. Sự quán niệm nào sau đây được xem là cách thực hành căn bản của bất cứ ai hành tứ niệm xứ?
 A. Nắm bắt được hiện tượng sanh diệt
 / B. Thuần thục thân hành niệm
 / C. Hướng sự chú tâm vào "ở đây và bây giờ "
 / D. Cả ba câu trên
TT Pháp Tân cho đáp án câu 3 là D


No comments:

Post a Comment