Saturday, November 26, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 26-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng và ĐĐ Nguyên Thông

Chương Năm Pháp
III. Phẩm Năm Phần

(V) (25) Nhiếp Thọ

1. - Do nhiếp thọ năm chi phần, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được thành thục với tâm giải thoát quả và với các lợi ích của tâm giải thoát quả và với các lợi ích của tâm giải thoát quả với tuệ giải thoát quả, với tuệ giải thoát quả và với các lợi ích của tuệ giải thoát quả.

2. Với năm pháp gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được giới pháp nhiếp thọ, được văn nhiếp thọ, được luận nghị nhiếp thọ, được chỉ nhiếp thọ, được quán nhiếp thọ. Do được năm chi phần này nhiếp thọ, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được thành tựu với tâm giải thoát quả và các lợi ích của tâm giải thoát quả, với tâm giải thoát quả, với tuệ giải thoát quả và các lợi ích của tuệ giải thoát quả. II. Thảo Luận: 
 
 TT Giác Đẳng Tăng điều hợp.
Thảo luận 1. Tại sao giới hạnh giúp thành tựu chánh tri kiến? - ĐĐ Nguyên Thông III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment