Monday, November 21, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 21-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Một người đã có niềm tin ở Tam Bảo có cần tiếp tục để trau giồi chánh tín? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2. Chánh kiến và chánh tín khác biệt thế nào? TT Pháp Đăng
Thảo luận 3. Tại sao niềm tin của bậc tu đà huờn - bậc đoạn tận thân kiến , hoài nghi, giới cấm thủ - được xem là "chuẩn mực" của đức tin? TT Pháp Tân III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây thể hiện niềm tin ở Phật Pháp? 
A. Hoan hỷ khi nghe pháp
 / B. Tha thiết cầu pháp 
/ C. Cung kính đối với Pháp bảo
 / D. Cả ba điều trên

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D .

 Trắc nghiệm 2. Niềm tin nào sau đây vừa là chánh kiến vừa là chánh tín? 
A. Tin là cha mẹ là bậc đại ân đại đức 
/ B. Tin là có các bậc tu hành thành tựu giác ngộ giải thoát 
/ C.  Tin là hành vi thiện ác có quả báo 
/ D. cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2 : D

Trắc nghiệm 3. Nhân vật nào sau đây đã đến với Phật Pháp KHÔNG phải vì niềm tin ở bước đầu? 
A. Trưởng giả Cấp Cô Độc 
/ B. Thái tử Nanda
 / C. Thánh ni Sigàlàmàtà 
/ D. Vua Bình Sa Vương (Bimbisara)

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 3 là B


No comments:

Post a Comment