Monday, November 28, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 28-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận  1. Quy y  (sarana) hiểu chính xác theo Phật Pháp là gì? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Quy y Tam Bảo có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với người Phật tử? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 3. Nhiều người hiểu chỉ có tại gia cư sĩ mới quy y nhưng phải chăng người xuất gia cũng quy y Tam Bảo? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận 4. Trong trường hợp nào một người đã quy y làm hỏng sự quy y của mình? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận 5. Người tu tập có nhất thiết phải quy y không? TT Tuệ Siêu  III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment