Thursday, November 24, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 24-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
III. Phẩm Năm Phần

(II) (22) Không Có Cung Kính (2)

1. - Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẩn, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn định uẩn, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này không xảy ra.

2. Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có cung kính, có thận trong, sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẩn, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn định uẩn, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này có xảy ra. II. Thảo Luận: 
 
 TT
Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Phải chăng sự tu tập ở đây ứng dụng thuần tuý cho người xuất gia? (người cư sĩ không tôn trọng những phật tử cùng đi chùa có ảnh hưởng gì tới sự tu tập như người xuất gia?) TT Tuệ Quyền

Thảo luận 2. Người tu tập làm thế nào nhận ra chỗ khiếm khuyết để "bổ túc" hay điều chỉnh bản thân? TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Không thích giao tiếp hay qua lại với bạn đồng tu có xem là 'thiếu tôn trọng" chăng? TT Tuệ Quyền

Thảo luận 4. Rất nhiều người Tây Phương đến với Đạo Phật hôm nay chỉ muốn hành thiền quán (vipassana), cách tu đó có được xem là "nhảy lớp" chăng? ĐĐ Pháp Tín


Thảo luận 5. Tại sao có trường hợp "tuệ uẩn" được nói trước (như trong bát chánh đạo) lại có khi nói sau (như trong tam học)? TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment