Friday, November 4, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 4-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
XXVI. Phẩm Thắng Trí

(VII) (257) Con Ngựa Thuần Chủng (2)

1.- Ðầy đủ với bốn đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, được xem như một biểu tượng của vua. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền thiện thuần chủng, đầy đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối. Ðầy đủ với bốn đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, và được xem như một biểu tượng của vua.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ với bốn pháp, môt Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có giới luật, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống thanh tịnh, tinh cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, dõng mãnh, không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tốc độ vị Tỷ-kheo?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân đối?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được thâu nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân đối. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.
 Thảo luận 1. Tại sao tín lực không được nhắc tới ở đây? - TT Tuệ Siêu
 Thảo luận 2. "Nội lực" của người tu có phải là ở ngũ lực? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3. Tuệ lực trong ngũ lực có phải chỉ đặc biệt nói về"tu huệ"? hay cả ba: văn, tư, tu? TT Tuệ Siêu 

 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây nói lên được sức mạnh của "tấn lực"? 
A. Thân thể tráng kiện 
/ B. Tâm trí phấn chấn 
/ C. Nỗ lực vì biết được cái gì nên làm và cái gì nên tránh 
/ D. Dồn tất cả cố gắng vào một việc

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: C

Trắc nghiệm 2. Sức mạnh của "niệm lực" được tìm thấy qua thí dụ nào sau đây:
 A. Biết tâm đang phiền não thì "không tin" giá trị phiền não 
/ B. Ghi nhận những gì vừa xẩy ra, đang xẩy ra khiến hành giả ngăn được "thói quen phóng đại" những cảm giác 
/ C. Thay vì phản ứng hành giả chỉ đơn thuần ghi nhận tạo nên sức mạnh của "đơn giản hoá vấn đề" 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2 : D .

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây không nằm trong sức mạnh của định lực ?
 A. Khả năng tập trung 
/ B. Sự thuần thục 
/ C. Phát huy sáng tạo 
/ D. Thoải mái với đề mục niệm

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: C .

Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây là "xúc tác" của tuệ lực?
 A. Hiện tượng sanh diệt 
/ B. Tương quan tác động và hệ quả 
/ C. Phân biệt danh sắc 
/ D. Cả ba điều trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: D 


No comments:

Post a Comment