Saturday, November 5, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 5-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
XXVI. Phẩm Thắng Trí

(IX) (259) Sống Trong Rừng

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là với bốn?

Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, liệt tuệ, đần độn, câm ngọng.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng.

2.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là với bốn?

Với xuất ly tầm, với vô sân tầm, với bất hại tầm, không đần độn, không câm ngọng.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Dục tầm, sân tầm, hại tầm có giống với tâm tham dục, bực bội, oán hận không?TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Ác tuệ và đần độn khác nhau thế nào?TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4. Những yếu tố nầy liên hệ tới ngoại giới hay nội giới? TT Pháp Tân
Thảo luận 5. Tu tập trong chùa có gì khác biệt với tu tập trong rừng? ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 6. Tu trong rừng có nhất thiết là hành đầu đà (dhutanga) chăng? ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment