Wednesday, November 16, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 16-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Năm Pháp
II. Phẩm Sức Mạnh

(I) (11) Chưa Ðược Nghe

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta tự cho là đã đạt được sự cứu cánh với thắng trí đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của Như Lai. Thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe Phạm thiên. Thế nào là năm?

2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Có năm Như Lai lực này của Như Lai, này các Tỷ-kheo. Thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe Phạm thiên.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.

Thảo luận 1. Trong đời sống hàng ngày làm như thế nào để giữ vững niềm tin càng tăng trưởng? - ĐĐPháp Tín
Thảo luận 2. Làm thế nào để củng cố sức mạnh của tàm lực và qúi lực? TT Pháp Tân
Thảo luận 3.Trong đời sống tu học phải nỗ lực như thế nào để khi bị vấp ngã mình có thể vượt qua không bị thối thất nữa ? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 4. Trí tuệ đóng vai trò như thế nào đối với người hành giả, có thể lựa chọn khi làm phước không? - ĐĐ Pháp Tín


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment