Wednesday, November 2, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 2-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XXVI. Phẩm Thắng Trí

(V) (255) Lợi Ích Cho Gia Ðình

1.- Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn?

Không tìm những gì đã mất; không sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uống quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này.

Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn?

2. Tìm những gì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uống không quá độ; đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
Thảo luận 1. Bốn pháp trong bài học hôm nay người cư sĩ có thể hành một hoặc hai hay phải hành tất cả? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Trong 4 pháp làm cho gia đình bền vững, có phải là pháp giúp cho chúng sanh hướng thượng, nếu phải thì giải thích như thế nào cho chi pháp 1, 2, 3. còn nếu không phải là hướng thượng thì tại sao là lời Đức Phật khuyên? - TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Một người cư sĩ làm ra tài sản thì nên sắp xếp làm sao cho cuộc sống vẹn toàn? - TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment