Monday, November 7, 2016

Bài học.Thứ Hai ngày 7-11-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Hỗ trợ cho người khác tu tập đến mức độ hy sinh nhiều ở bản thân thì có huân tập ba la mật hạnh chăng? TT Tuệ Siêu
Thảo luận  2. Có đúng chăng khi nói là "theo Phật Pháp thì sanh làm nữ nhân là thiếu phước"? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 3. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình  khi xuất gia thì thay đổi thế nào? - ĐĐ Pháp Tín
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Chi tiết nào sau đây đúng khi nói về thánh ni Bhaddhakaccanà? 
A. Được Đức Thế Tôn Dipankara (Nhiên Đăng) tiên tri sẽ là bạn đồng hành nhiều kiếp của đức Đại Bồ Tát về sau thành Phật Gotama 
/ B. Sanh ra một ngày với thái tử Sĩ Đạt Ta 
/ C. Từng "cải gia vi tự" sống thanh tu suốt thời gian Đức Bồ Tát tu khổ hạnh 
/ D. Cả ba chi tiết trên đều đúng

TT PháĐăng cho đáp án là D

Trắc nghiệm 2.   Chi tiết nào sau đây đúng khi nói về thánh ni Bhaddhakaccanà?
 A. Đã từng quyết định không đến gặp Đức Phật vì nghĩ rằng "mình là người chu toàn bổn phận, không lầm lỗi gì" 
/ B. Từng bị bệnh và nhận sự giúp đỡ của tôn giả Rahula, tôn giả Sariputta , vua Pasenadi 
/ C. Viên tịch Niết bàn năm 78 tuổi
 / D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Quyn cho đáán câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây có thể gọi là cần thiết khi hỗ trợ người thân tu tập?
 A. Hy sinh bản thân 
/ B. Ý thức được giá trị cao quý với sự tu tập 
/ C. Cần thấy Phật Pháp quan trọng hơn tình cảm cá nhân 

/ D. Cả ba câu trên đều đúng
ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 3 là D


No comments:

Post a Comment