Sunday, December 11, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 11-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
IV. Phẩm Sumanà

(IX) (39) Con Trai

- Thấy năm điều này, này các Tỷ-kheo, mẹ cha muốn con trai sanh trong gia đình. Thế nào là năm? Ðược giúp đỡ, sẽ giúp đỡ chúng ta; hay sẽ làm công việc cho chúng ta; sẽ duy trì lâu dài truyền thống gia đình; sẽ tiếp tục di sản thừa hưởng; sẽ cúng dường hiến vật cho các hương linh bị mệnh chung.

Do thấy năm điểm này, này các Tỷ-kheo, mẹ cha muốn con trai sanh trong gia đình.

Do thấy năm sự việc,
Bậc trí muốn con trai:
Ðược giúp, giúp ta lại,
Sẽ làm việc cho ta,
Sẽ duy trì lâu dài
Truyền thống của gia đình,
Sẽ tiếp tục gìn giữ,
Gia sản được thừa hưởng,
Hay đối với hương linh,
Hiến dâng các vật cúng.
Do thấy sự việc ấy,
Bậc trí muốn con trai,
Bậc Hiền thiện, Chân nhân,
Nhớ ơn, biết trả ơn,
Nhớ đến việc làm xưa,
Họ hiếu dưỡng mẹ cha,
Họ làm mọi công việc,
Như trước làm cho họ.
Thực hiện lời giảng dạy,
Ðược giúp, hiếu dưỡng lại,
Với truyền thống gia đình,
Duy trì được lâu dài,
Ðầy đủ tín và giới,
Con trai được tán thán. II. Thảo Luận: 
 
 TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Những điều gì mà con gái thường làm tốt hơn con trai?TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2. Ngày nay cha mẹ "khó" kỳ vọng con cái so với ngày xưa. Điều đó phải chăng do cha mẹ, do xã hội hay do trào lưu?TT Pháp Đăng và TT Giác Đẳng
Thảo luận 3. Xin cho vài thí dụ tiêu biểu thế nào là gia phong (hay truyền thống gia đình)?ĐĐ Nguyên Thông


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây là lời dạy của Đức Phật (Không phải là quan niệm dân gian)?
 A.Ðược giúp, giúp ta lại,/Sẽ làm việc cho ta,/Sẽ duy trì lâu dài/Truyền thống của gia đình,/Sẽ tiếp tục gìn giữ,/Gia sản được thừa hưởng,/Hay đối với hương linh,/Hiến dâng các vật cúng./
 B. Nhớ ơn, biết trả ơn,/Nhớ đến việc làm xưa,/Họ hiếu dưỡng mẹ cha,/Họ làm mọi công việc,/Như trước làm cho họ./Thực hiện lời giảng dạy,/Ðược giúp, hiếu dưỡng lại,/Với truyền thống gia đình,/Duy trì được lâu dài,/Ðầy đủ tí
 C. Một là phụng dưỡng cha mẹ / Hai là làm công việc thay cha mẹ/ Ba là gìn giữ gia phong / Bốn là khéo gìn giữ tài sản thừa kế/  Năm là tạo phước hồi hướng  sau khi cha mẹ quá vãng /
 D. Cả ba câu trên

TT Giác Đẳng cho đáp án Câu Số 1: c

Trắc nghiệm 2. Qua Phật ngôn hôm nay chúng ta thấy Đức Phật lưu ý điều nào sau đây?
 A. Kỳ vọng của phần lớn các bậc cha mẹ đối với con cái /
 B. Các bậc thiện trí làm gì khi nghĩ tới việc báo hiếu phụ mẫu/
 C.  Gia đình, xã hội được duy trì tồn tốt đẹp do những thiện pháp (thí dụ sự tri ân và báo ân..) /
 D. Cả ba câu trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2: D 

Trắc nghiệm 3. Câu nào sau đây là điều được dạy từ kim khẩu của Đức Phật? 
A. Trong các hạng con cái, con hiếu thảo là tối thắng /
 B. Con gái có khi tốt hơn con trai / 
C. Những gì người nam có thể đắc chứng trong giáo Pháp nầy thì người nữ cũng có thể đắc chứng / D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: D .No comments:

Post a Comment