Sunday, December 18, 2016

Bài học. Chủ Nhât ngày 18-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
V. Phẩm Vua Munda

(V) (45) Phước Ðiền

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là năm?

2. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn khất thực của ai...

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ tinh xá của ai... hưởng thọ giường ghế của ai... hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỷ-kheo, năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

3. Và này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện, và nói rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc". Vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số, vô lượng.

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật không dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: "Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước." Vì rằng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện. món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc". Vì rằng cả khối thiện lớn được xem là vô số, vô lượng.

Biển lớn không hạn lượng,

Hồ lớn nhiều sợ hãi,
Là kho tàng cất giữ,
Vô số lượng châu báu,
Cũng là chỗ trú ẩn;
Vô số các loại cá,
Là chỗ các sông lớn.
Quy tựu chảy ra biển.
Cũng vậy người bố thí,
Ðồ ăn và đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Chỗ ngồi và thảm nệm,
Bậc Hiền thí như vậy,
Phước đức ùa chạy đến,
Như sông dẫn dòng nước,
Ùa chảy vào biển cả.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Tại sao ý nghĩa của "Ứng Cúng" mang ảnh hưởng đặc biệt trong văn hoá Phật giáo và Ấn giáo?TT Pháp Tân
Thảo luận 2. An trú trong vô lượng tâm định (appamāṇaṃ cetosamādhiṃ upasampajja viharati) nói một cách chính xác nghĩa là gì? TT Pháp Đăng
Thảo luận 3. Mệnh đề mô tả "nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện. món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc ( puññābhisandā kusalābhisandā sukhassāhārā sovaggikā sukhavipākā saggasaṃvattanikā iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti.)nên được hiểu rõ thế nào để nói về quả lành?TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Đối tượng nào là "phước điền vô lượng" khi thọ vật bố thí? 
A. Người an trú trong tâm lành /
 B. Người an trú trong tâm cao thượng / 
C. Người an trú trong tâm không hạn hẹp /
 D. Cả ba trạng thái trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1: D 

Trắc nghiệm 2. Gọi là "tâm hạn hẹp" là trạng thái nào sau đây? 
A. Bị phiền não chi phối / 
B. Giới hạn bởi đối tượng của tâm / 
C. Bị giới hạn trong sinh hoạt /
D. Cả ba điều trên 

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D .


Trắc nghiệm 3. Người Phật tử Việt Nam thường nói làm việc gì đó như xây chùa, đúc tượng ... được "vô lượng công đức". Cách nói đó nếu đối chiếu với Tam Tạng kinh điển thì có thể nói với điều nào sau đây?  
A. Không tìm thấy trong Phật ngôn / 
B. Nói hơi "cường điệu" /
 C. Không hiểu rõ thế nào là sự tác tạo vô lượng công đức theo lời Phật dạy /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3: D 

No comments:

Post a Comment