Monday, December 12, 2016

Bài học. Ngày 12-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Có một số người quan niệm rằng cư sĩ không nên biết nhiều về tam tạng vì sẽ tăng trưởng kiêu mạn và có tội. Phải chăng quan niệm nầy hoàn toàn thiếu cơ sở theo Phật Pháp? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận 2. Phải chăng qua kinh điển cho thấy có những người trong lúc lâm chung tiếp xúc với chư thiên trong khi những người chung quanh không thấy biết được? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận 3. Đối với nhiều người sanh làm Chuyển Luân Vương là một phúc quả thù thắng có thể mang lại nhiều phước hạnh cho thế gian nầy. Các bậc thánh, như trường hợp cư sĩ Citta, lại không xem nặng quả vị nầy. Thái độ đó có "tiểu thừa" chăng? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận 4. Khi cư sĩ Citta khuyen những người thân nên "xây dựng chánh tín ở Tam Bảo và bố thí, trì giới, huân tu thiện pháp"  Lời hướng dẫn đó là giáo pháp cao nhất do cư sĩ Citta chứng ngộ hay là lời dạy mà vị nầy nghĩ là thích hợp cho những người thân?
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào dưới dây không chính xác khi nói về cư sĩ Citta?
 A. Là một người giàu có /
 B. Là một vị  đắc bốn vô ngại trí /
 C. Là một vị A La Hán /
 C. Là một nhân vật mà những giai thoại được kết tập thành một phẩm trong Tam Tạng 
ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1: C.

Trắc nghiệm 2. Bậc thánh nào sau đây được khẳng định là "không luân hồi sanh vào cõi dục giới"?
 A. Bậc tu đà huờn / 
B. Bậc Tư Đà Hàm / 
C. Bậc A Na Hàm /
 D. Bậc A La Hán

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2: C

Trắc nghiệm 3. Câu nào sau đây được xem là phù hợp với lời Phật dạy? 
A. Tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức dù thô tế, hạ liệt thù thắng đều  nên nhận thức với chánh trí là đó không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta /
 B. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường hãy nỗ lực tinh tấn /
 C. Quả vị tu đà huờn còn thù thắng hơn quả vị chuyển luân vương /
 D. Cả ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: D

No comments:

Post a Comment