Tuesday, December 13, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 13-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng và TT Pháp Tân

Chương Năm Pháp
IV. Phẩm Sumanà

(X) (40) Cây Sàla Lớn

- Dựa trên vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàla lớn được lớn lên trên năm phương diện. Thế nào là năm?

Chúng lớn lên về cành cây, về lá, về toàn bộ lá cây; chúng lớn lên về đọt cây, chúng lớn lên về vỏ cây; chúng lớn lên về giác cây; chúng lớn lên về lõi cây. Dựa trên núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàla lớn, được lớn lên trên năm phương diện này. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa trên thiên nam tử có lòng tin, các người trong gia đình lớn lên về năm phương diện. Thế nào là năm? Lớn lên về lòng tin; lớn lên về giới; lớn lên về học hỏi; lớn lên về bố thí; lớn lên về trí tuệ. Dựa trên thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình lớn lên từ năm sự lớn lên này.

Như hòn đá trên núi,
Trong rừng, trong núi lớn,
Các cây dựa vào đấy,
Các rừng chủ lớn lên.
Cũng vậy, người đủ giới,
Nam tử có lòng tin,
Dựa vị này chúng lớn,
Vợ, con và bà con,
Thân hữu và quyến thuộc,
Cùng các người tùy tùng.
Những ai sở hành tốt,
Với mắt đã được thấy,
Bắt chước giới vị này,
Bắt chước tâm bố thí,
Sau khi hành pháp này,
Tìm con đường cõi lành,
Trong Thiên giới hoan hỷ,
Họ được niềm hoan hỷ,
Hưởng thọ các dục lạc. II. Thảo Luận: 
 
 Chư Tăng điều hợp

Thảo luận 1:Phải chăng chúng ta phải dựa vào người thân như thầy tổ, cha mẹ hoặc các bậc thiện tri thức để từ đó chúng ta phát triển niềm tin, giới, học hỏi, bố thí, trí tuệ. Vây nếu một người không có được gần gủi thầy tổ hay cha mẹ hoặc bậc thiện tri thức thì có thể nào trở thành người tốt không? TT Pháp Đăng
Thảo luận 2: Một người có niềm tin có dấu hiệu là thường thân cận bậc trí tuệ, thường nghe pháp, thường cúng dường. Vậy một người có sự tinh tấn có gì biểu hiện ra bên ngoài không? TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment