Saturday, December 10, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 10-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Năm Pháp
IV. Phẩm Sumanà

(VIII) (38) Sự Lợi Ích Lòng Tin

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho thiện nam tử có lòng tin. Thế nào là năm?

Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến vị có lòng tin, không có như vậy đối với vị không có lòng tin; khi đến thăm, trước hết họ đến thăm vị có lòng tin, không có như vậy đối với vị không có lòng tin; khi chấp nhận, họ chấp nhận (các món ăn) trước hết từ những người có lòng tin, không từ những người không có lòng tin; họ thuyết pháp trước hết cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin; người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi Trời. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin.

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa cho các loài chim chung quanh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, cho nam cư sĩ và cho nữ cư sĩ.

Như cây bàng to lớn,
Với cành, lá, trái cây,
Với thân, rễ, đầy trái,
Làm chỗ trú loài chim.
Tại trú xứ thoải mái,
Các con chim làm tổ,
Cần bóng mát, hứng mát,
Cần trái cây, ăn trái.
Cũng vậy, vị trì giới,
Người có lòng tịnh tín,
Khiêm nhường và nhu thuận,
Hiền hòa, lời từ tốn,
Tánh tình thật dịu hiền,
Vị đoạn tham, đoạn sân,
Ðoạn si, không lậu hoặc,
Là ruộng phước ở đời.
Họ đến người như vậy,
Họ thuyết pháp, người ấy
Ðoạn trừ mọi khổ đau,
Vị ấy ở tại đây,
Hiểu biết Chánh pháp ấy,
Viên bản nhập Niết-bàn,
Hoàn toàn không lậu hoặc. II. Thảo Luận: 
 
 TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1:Chỉ với niềm tin chơn chánh một người có thể sanh về cảnh giới an lạc au khi mạng chung. ĐĐ Nguyên Thông 
Thảo luận  2. Sống thế nào gọi là sống với đức tin ? TT Pháp Đăng 
Thảo luận   3:Nếu một người Phật tử bình thường quá nặng nề về đức tin hơn là trí tuệ có tốt hơn là quá nặng nề về trí tuệ mà kém đức tin ?  ĐĐ Nguyên Thông va TT Phap Dang
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm  1: Một thiện nam tử có niềm tin ở đây được hiểu là:
A. Người tin nhân quả /
B. Người tin các loại hóa sanh như chư thiên. /
C. Người có niềm tin nơi tam bảo/
D. Cả 3 điều trên

_TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: D 

Trắc Nghiệm 2.Những bậc tu hành thường nhiều hảo cảm đối với người có niềm tin có thể manh tính cách giống thí dụ nào sau đây:
A-Đất lành chim đậu (người sống có chánh tính là nơi lui tới của nhiều bậc thiện tri)/
 B-Bảo kiếm tặng anh hùng(Pháp cao siêu nói cho người thiện tâm ,thiện trí )
C-Hai câu trên đúng/ 
D-Hai câu A và B đều sai


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2: C 

No comments:

Post a Comment