Saturday, December 24, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 24-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Năm Pháp
VI. Phẩm Triền Cái


(IV) (54) Thời Gian Ðể Tinh Cần

1.- Có năm phi thời để tinh cần, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cần.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cần.

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này các Tỷ-kheo, đây là thời gian phi thời thứ ba để tinh cần.

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh cần.

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng bị chia rẽ. Khi chúng Tăng bị chia rẽ, này các Tỷ-kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín, không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời thứ năm để tinh cần.

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm phi thời để tinh cần.

7. Này các Tỷ-kheo, có năm đúng thời này để tinh cần. Thế nào là năm?

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ nhất để tinh cần.

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần.

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi ăn uống được đấy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần.

11. Lại nữa, này các Tỷ kheo, các Thầy sống với nhau thuận hoà, thân hữu, không cãi lộn nhau, hoà hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các Tỷ kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cần.

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các Tỷ-kheo, giữa chúng Tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn nhau, không có đấu khẩu lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ở đây, những ai không có tịnh tín, tìm được tịnh tín, những ai có tịnh tín, được tăng trưởng nhiều hơn. Này các Tỷ-kheo, đây là đúng thời thứ năm để tinh cần.

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm đúng thời để tinh cần. II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Trong Luận Bảo Vương Tam Muội của Hán Tạng có ghi "Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. / Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. / Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. / Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. / Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu mạn Nếu so sánh tinh thần của đoạn trên và bài kinh hôm nay có thể nói điều nào sau đây thích hợp với tinh thần của kinh điển Pali?
 A. Nếu gặp khổ thì nhẫn nại nhưng đừng mong "được khổ nạn" /
 B. Nên thành thật về bản thân hơn là quá lý tưởng: tránh voi chẳng hỗ mặt nào /
C. Điều quan trọng là "làm được việc" chứ không phải là "thách thức" với nghịch cảnh /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án Trắc nghiệm 1: . D.

Trắc nghiệm 2. Trong bài kinh hôm nay chúng ta có thể rút ra được bài học nào sau đây?
 A. Lúc khó khăn đừng cố gắng /
 B. Lúc thuận lợi hãy nắm lấy cơ hội nỗ lực /
C. Chuyện tu tập cũng tuỳ ở hên xui /
 D. Tu tập đừng cầu không hoạn nạn vì không hoạn nạn không biết rõ bản lãnh thực sự

TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc nghiệm 2: . D.

Trắc nghiệm 3. Đối với tuổi tác thì Phật pháp dạy chúng ta điều gì sau đây?
 A. Người già dễ tu vì đã từng trãi nhiều /
 B. Người trẻ khó tu vì thiếu chính chắn /
 C. Người trẻ nếu có ý thức tu tập thì thuận lợi nhất /
 D. Người già không tu được vì quá tuổi

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Trắc nghiệm 3: .C.

Trắc nghiệm 4. Khi Đức Phật dạy "Tỷ-kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục là lúc phi thời cho sự tinh cần" nên hiểu là:
 A. Lúc bệnh hoạn không nên cố gắng tu tập /
 B. Lúc khoẻ mạnh nên tận dụng như cơ hội tốt để tu tập /
 C. Bệnh hoạn thường chi phối sự tu tập, mặc dù vậy nếu khéo thì cũng có thể lấy đó làm đề tài quán niệm /
 D. Câu B va C đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Trắc nghiệm 4: .D

Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây là lời Phật dạy được tìm thấy trong Tam Tạng?
 A. Ở trú xứ nên ở là điềm lành tối thượng /
 B. Thân cận bậc thiện trí là điềm lành tối thượng /
 C. Thực phẩm, am thất thích hợp cho sức khoẻ là thuận duyên của hành giả / 
D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Trắc nghiệm 5: .D


No comments:

Post a Comment