Saturday, December 31, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 31-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Năm Pháp
VII. Phẩm Tưởng


(I) (61) Các Tưởng (1)

1. – Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Thế nào là năm?

2. Tưởng bất định, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới.Năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử.

(II) (62) Các Tưởng (2)

1. – Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn lợi ích, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Thế nào là năm?


2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng ghê tởm các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới.Những pháp này là năm tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Thuật ngữ saññā ở đây dịch là "tưởng" được định nghĩa chính xác là gì? Có từ ngữ chuyển dịch nào khác tương đương? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Pháp "tưởng" có giống với phap "quán" hay pháp "niệm"? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Cái nhìn yểm ly (nhàm chán) khác biệt gì với tâm trạng buồn nản?TT Pháp Đăng
Thảo luận 4. Những suy tư nhất thời, theo các pháp tưởng trong bài học hôm nay, làm sao có thể thâm nhập, bền bĩ và thật sự thay đổi nhân sinh quan của một người?TT Tuệ Quyền

 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment