Monday, December 19, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 19-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Phải chăng tứ nhiếp pháp đều là thể hiện của tâm từ? TT Tuệ Quyền
Thảo luận 2. Người xuất gia đã làm quá nhiều trong việc hoằng pháp vậy người cư sĩ có cần chú trọng việc hướng dẫn người khác vào đạo chăng?ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 3.  Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu một người rất tha thiết với Phật Pháp nhưng không thích làm lợi ích cho người khác? TT Pháp Tân  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây có thể xẩy ra theo kinh điển? '
A. Người cư sĩ có thể đắc đạo chứng quả như các vị xuất gia /
 B. Người cư sĩ có thể quảng diễn Phật pháp vi diệu như người xuất gia /
 C. Người cư sĩ có thể có sức cảm hoá người khác vào Phật pháp như các vị xuất gia /

 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D .

Trắc nghiệm 2. Người cư sĩ nào sau đây đã có những đóng góp lớn trong việc hoằng pháp?
 A. Cư sĩ Citta /
 B. Cư sĩ Hatthaka Alavaka /
 C. Vua A Dục /
 D. Cả ba vị kể trên

TT Giác Đẳng cho đáp án Câu Số 2 : D .

Trắc nghiệm 3. Ý tưởng nào sau đây được xem là thực tiễn trong sự tu tập của người Phật tử?
 A. Nên huân tập từ, bi, hỷ, xả. Tâm tốt thì đời sống tốt /
 B. Nên phát đại nguyện. Nguyện lớn thì làm được chuyện lớn /
C. Nên tránh đám đông. Sống yên lặng thì tâm thanh tịnh / 
D. Nên sống cho vui vẻ. Càng vui thì càng cống hiến cho đời nhiều hơn

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: A.

No comments:

Post a Comment