Monday, December 5, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 5-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Nam Cư Sĩ

1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà.

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là gia chủ Nakulapità.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Phải chăng một người hằng tâm hằng sản hộ pháp thì thường là người giàu lòng từ thiện? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 2. Là môt đại thí chủ hộ pháp, ông Cấp Cô Độc có trình độ hiểu Phật Pháp thế nào? , TT Pháp Tân 

Thảo luận 3. Ông Cấp Cô Độc chăm sóc gia đình thế nào trong cung cách của  một cư sĩ thuần thành? TT Pháp Đăng 

Thảo luận 4. Qua những giai đoạn giàu nghèo của cuộc sống thái độ của ông Cấp Cô Độc cho chúng ta bài học gì? ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận 5. Sự nghiệp hộ trì ba ngôi Tam Bảo của ông Cấp Cô Độc có thể lược kê với những điểm nổi bậc nào? ĐĐ Nguyên Thông III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment