Thursday, December 15, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 15-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
V. Phẩm Vua Munda

(II) (42) Bậc Chân Nhân

1. - Bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, sinh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa-môn, Bà-la-môn.

2. Này các Tỷ-kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều chín muồi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sanh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa-môn, Bà-la-môn.

Vì hạnh phúc nhiều người,
Hãy gầy dựng tài sản,
Chư Thiên bảo vệ người
Biết bảo vệ đúng pháp,
Tiếng tốt không từ bỏ,
Người được học, nghe nhiều,
Ðầy đủ các cấm giới,
An trú trên Chánh pháp.
Ai có thể chỉ trích,
Bậc trú pháp, trì giới,
Bậc nói thật, tàm quý,
Như trang sức vàng ròng?
Chư Thiên khen người ấy,
Phạm Thiên cũng tán thán. II. Thảo Luận: 
 
 TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Người có phước mới gặp được hiền nhân hay gặp được hiền nhân thì có phước? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Làm thế nào để cộng nghiệp với hiền nhân? TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Có chăng trường hợp một người xấu với người nầy nhưng lại rất tốt với người khác? ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 4. Phải chăng sanh ra đời nầy làm cha mẹ hay con cái hoặc anh em không hẳn do thiện duyên hoặc ngược lại? TT Pháp Tân III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được ghi nhận là có đề cập tới trong Tam Tạng?
 A. Người kém phước sanh trong một gia tộc có thể ảnh hưởng xấu nhiều người /
 B. Phước đức của người lãnh đạo có ảnh hưởng cả quốc gia /
 C. Nghiệp quả có cộng nghiệp và biệt nghiệp /
 D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Đăng cho đáp án câu  1 là D

Trắc nghiệm 2. Câu chuyện nào sau đây được xem là có ghi lại trong kinh điển?
 A. Thân quyến của Đức Phật vốn từng chia sẻ sự huân tu ba la mật trong nhiều kiếp quá khứ /
 B. Thiên chủ Đế Thích từng hướng dẫn một người vợ quá khứ sanh thiên nhờ thọ trì giới hạnh / 
C. Có một người vốn tạo nghiệp bất thiện trong quá khứ trong kiếp hiện tại sanh trong "gia đình ăn mày" khiến những người nầy vốn nghèo càng khốn khó hơn /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được xem là tương ưng với lời Phật dạy?
 A. Nếu cả hai vợ chồng thương nhau mà có cùng niềm tin, giới hạnh, bố thí thì đời sau, nếu muốn, có thể tiếp tục cùng gặp nhau sống chung /
 B. Một người hành bốn pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự thì trong tương lai có khả năng nhiếp hoá những người từng "ân triêm lợi lạc" /
C. Những người từng cộng nghiệp ác hay có oan trái với nhau cũng có thể gặp nhau "nghiệt ngã" trong đời nầy / 
D. Cả ba điều trên 

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 3: D 

Trắc nghiệm 4. Một người hiểu Phật Pháp nên làm điều nào sau đây? 
A. Không quá phiền khổ đối với hiện tượng "thương phải xa ghét phải gần" vì có thể do nghiệp đời trước /
 B. Khi tạo phước thường kêu gọi người khác cùng chung sức / 
C.  Thường quy hướng những bậc thiện nhân hiền trí vì hiểu sự lợi lạc /
 D. Cả ba điều trên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: D

No comments:

Post a Comment