Thursday, December 8, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 8-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
IV. Phẩm Sumanà

V) (35) Lợi Ích và Bố Thí

- Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm? Ðược nhiều người ái mộ, ưa thích; được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận; tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; không có sai lệch pháp của người gia chủ; khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố thí.

Người cho được ái kính,
Sở hành là hiền thiện,
Bậc Hiền thường thân cận,
Sống Phạm hạnh chế ngự.
Thuyết pháp người bố thí,
Ðưa đến khổ đoạn diệt,
Vị ấy biết được pháp,
Lậu hoặc được tịch tịnh.

(VI) (36) Cho Ðúng Thời

- Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí đúng thời này. Thế nào là năm?

Bố thí cho người đến, bố thí cho người đi, bố thí cho người đau bệnh, bố thí trong thời đói, phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được, dành chúng đầu tiên để cúng dường các bậc giữ giới. Này các Tỷ-kheo, năm pháp này là năm bố thí đúng thời.

Có trí, thí đúng thời,
Lời từ ái, không tham,
Ðúng thời, thí bậc thánh,
Bậc Chánh trực, Thế Tôn.
Cúng dường vậy to lớn,
Ðưa đến lòng tịnh tín,
Ở đây người tùy hỷ,
Cùng người làm nghiệp vụ.
Không ai thiếu cúng dường,
Họ san sẻ công đức,
Do vậy hãy bố thí,
Với tâm không hạn chế.
Chỗ nào với bố thí,
Ðưa đến kết quả lớn,
Ðối với các hữu hình,
Công đức được an lập,

Cho đến trong đời sau. II. Thảo Luận: 
 
 TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Câu Phật ngôn: yāni tāni navasassāni navaphalāni tāni paṭhamaṃ sīlavantesu patiṭṭhāpeti nên được hiểu là cúng dường nông phẩm và hoa MỚI THU HOẠCH hay ĐẦU MÙA? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 1a : Chữ navasassāni được hiểu như thế nào? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Tại sao bố thí lại sanh quả phúc biện tài? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận  3. Khi nói "được chia -bhàgì" trong câu "Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người -āyuṃ kho pana datvā āyussa bhāgī hoti dibbassa vā mānusassa vā" có nghĩa thế nào? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 4. Phải chăng từ sự bố thí mang lại nhiều lợi ích cho người nhận thì người cho cũng được nhiều phúc quả?Trái lại cho những thứ không mang lại lợi ích nhiều (dù rất quý)cũng không cho quả phúc lớn? TT Tuệ Quyền 
Thảo luận 5. Phải chăng Đức Phật nhiếp hoá được nhiều chúng sanh trong đời cũng nhờ trong nhiều kiếp quá khứ Ngài đã bố thí cho chúng sanh? TT Pháp Đăng 
Thảo luận 6. Nhiều người khuyên không nên bố thí cho người ăn xin. Chúng ta nên quan niệm thế nào về điều đó? - TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm  1. Sở dĩ gọi là "bố thí đúng thời" vì lý do nào sau đây?
 A. Vì người nhận có nhu cầu 
/B. Vì mang lại lợi ích thiết thực / 
 C. Vì giá trị đáng hoan hỷ 
/ D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: D.
Trắc nghiệm 2. "Bố thí cho người mới đến" mang lại nhiều phước báu vì lý do nào sau đây?
 A. Người mới đến thường mệt mỏi vì sau chuyến hành trình xa 
/ B. Người mới đến thường khó khăn tìm thực phẩm vì chưa quen thuộc 
/ C. Người mới đến thường có nhu cầu ẩm thực cần kíp 
/ D. Cả ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2: D .

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây không nằm trong ý nghĩa 'bố thí trong thời kỳ đói kém"? 
A. Bố thí cho nạn nhân thiên tai 
/ B. Bố thí cho người vô gia cư 
/ C. Bố thí cho nạn nhân chiến tranh 
/ D. Bố thí trong thời kinh tế khủng hoảng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 3 : D. 

Trắc nghiệm 4. Tại sao "bố thí cho người sắp đi xa" tạo nhiều phước báu?
 A. Người sắp đi xa cần đầy đủ sức khoẻ
 / B. Người sắp đi xa thường bận rộn nhiều thứ nên sự cung ứng vật thực là điều quý báu 
/ C. Bố thí cho người sắp đi xa có thể là hỗ trợ cả hai vật chất và tinh thần 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 4 la D

Trắc nghiệm 5. Câu nào sau đây không hợp lý khi nói về bố thí cho người bệnh? 
A. Cho những gì người bệnh cần 
/ B. Cho những gì giúp phục hồi sức khoẻ
/ C. Chỉ nên cho thuốc trị bệnh 
/ D. Câu a va b đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 5 C

No comments:

Post a Comment