Friday, December 23, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 23-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Năm Pháp
VI. Phẩm Triền Cái


(III) (53) Các Chi Phần

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm chi phần tinh cần này. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Phật, Thế Tôn. Ngài ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với tinh tấn. Ngài không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ mình như chân đối với bậc Ðạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng Phạm hạnh. Ngài sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Ngài có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt (của các Pháp), thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau."

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chi phần tinh cần.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
 Thảo luận 1. Phải chăng ngay cả một người đặt nặng sự tinh tấn trong đời sống tu tập nhưng bài kinh hôm nay cho thấy đức tin và trí tuệ cũng là "chân kiền"? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Phải chăng ngay cả một người đã tin Phật vẫn cần trau dồi chánh tín đối với Phật Bảo? _TT Pháp Đăng
Thảo luận 3. Làm thế nào để người tu tập không quá xem nặng việc chăm sóc thân thể mà cũng không xem thường sự quan tâm sức khoẻ? TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Phải chăng một người tu nên trình bày rõ với thầy tổ và những "bạn đồng phạm hạnh có trí" về những ưu điểm, nhược điểm của mình? TT Pháp Tân
Thảo luận 5. Thái độ phân định rạch ròi giữa thiện và bất thiện có khiến chúng ta đánh mất tinh thần hoà hài? ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 6. "Sợ khổ" thế nào là tích cực? thế nào là tiêu cực? - ĐĐ Nguyên Thông


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment