Friday, December 30, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 30-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Năm Pháp
VI. Phẩm Triền Cái


(X) (60) Khó Tìm Ðược (2)

1. Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm?

2. Thật khó tìm được, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại khéo nói; thật khó tìm được một người có khả năng nắm giữ cái gì khéo nắm giữ; thật khó tìm được một người có cử chỉ tốt đẹp; thật khó tìm được một người thuyết pháp; thật khó tìm được một người trì luật.

Này các Tỷ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này.


 II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Tại sao "người trẻ nông nổi" thường dễ đào tạo hơn "người lớn tuổi chín chắn"?TT Tu Siêu


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Những điều nào sau đây có thể là trở ngại lớn trong sự thụ huấn của một người mới xuất gia?
 A. Phải thay đổi thói quen /
 B. "Đụng chạm cá nhân" /
 C. Bắt đầu từ vị trí thấp nhất / 
D. Cả ba câu trên đề đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Những điều nào sau đây là có thể là "thách thức lớn" cho một người tu tập trong Phật giáo? 
A. Tự giác trong cuộc sống /
 B. Học thuộc lòng /
 C. Thích nghi với những thiếu thốn và điều không như ý /
 D. Cả ba điều trên
'
TT Pháp Đăng cho đáp án câu 2 là D

 Trắc nghiệm 3. Những điều nào sau đây đúng để dẫn đến sự thành tựu tốt đẹp trong đời sống tu tập? 
A. Tha thiết và nỗ lực / 
B. Tâm tánh hiền thiện và trí tuệ bén nhạy / 
C. Cả hai câu A và B đều đúng /
 D. Cả hai câu A và B đều sai


TT Pháp Tân cho đáp án câu 3 là C

No comments:

Post a Comment