Friday, December 9, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 9-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Năm Pháp
IV. Phẩm Sumanà

(VII) (37) Bố Thí Bữa Ăn

- Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. Thế nào là năm?

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện tài. Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người. Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người. Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người. Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người. Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người. Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều này.

Bậc Hiền cho thọ mạng,
Sức mạnh, sắc, biện tài,
Bậc trí cho an lạc,
Ðược chia phần an lạc.
Cho thọ mạng, sức mạnh,
Sắc, an lạc, biện tài,
Ðược sống lâu, danh xưng,
Tại chỗ được tái sanh. II. Thảo Luận: 
 
 TT Giác Đẳng điều hợp III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Sự bố thí được xem là cho thọ mạng, cho dung sắc, cho sức mạnh , cho an lạc, cho biện tài là sự bố thí nào sau đây? 
A. Cho y phục /
 B. Cho vật thực /
 C. Cho trú xứ / 
D. Cho thuốc trị bệnh

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: B 

Trắc nghiệm 2. Hạng thiên chúng nào được đề cập trong bài kinh hôm nay?
 A. Chư thiên dục giới /
 B. Phạm thiên sắc giới / 
C. Phạm thiên vô sắc giới /
 D. Cả ba câu trên đều sai

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: A.

Trắc nghiệm 3. Tại sao bố thí thức ăn lại có nhiều phước như vậy?
 A. Vì thọ mạng nhờ vào ăn uống /
 B. Vì dung sắc xinh tốt nhờ vào thực phẩm /
 C. Vì sức khoẻ và khả năng hoạt động nhờ vào thực phẩm / 
D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: D.

Trắc nghiệm 4. Tại sao Đức Phật dạy chư tăng sống nhờ vào sự hộ trì của đàn tín nhất là thực phẩm hằng ngày?
 A. Để tạo cơ hội làm phước cho Phật tử (làm phước điền) / 
B. Để gắn bó với quần chúng (nhất là người nghèo) /
 C. Để không chất chứa thực phẩm /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: D

Trắc nghiệm 5. Yếu tố nào dưới đây khiến sự cúng dường thực phẩm tạo công đức thù thắng?
 A. Tâm cúng dường thanh tịnh (hộ trì người tu tập)/
 B. Vật thực cúng dường phát sanh hợp đạo (không do sát sanh, trộm cắp ....) /
 C. Đối tượng là tăng chúng (như có từ bốn vị tỳ kheo trở lên. Không cá nhân tuyển thí /

 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 5 là D

No comments:

Post a Comment