Thursday, December 1, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 1-12-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Năm Pháp
III. Phẩm Năm Phần

IX) (29) Kinh Hành

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm?

2. Kham nhẫn được đường trường; kham nhẫn được tinh cần; ít bệnh tật; đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm; định chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài. Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm lợi ích của kinh hành. II. Thảo Luận: 
 
 TT Gi
ác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1: Người đời nói: Mới ăn xong mà nằm hoặc vận động ngay thì sẽ bị bịnh và bị giảm thọ, trong kinh điển có đoạn nào Đức Phật dạy như vậy không? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2: Có thiền sư dạy đi hành thiền thì đi chậm, và có vị thì dạy là đi nhanh, nhưng cũng có vị dạy đi nhanh hay chậm là tùy theo thể lực của mỗi người. Vậy theo ý kiến của TT thì nên đi nhanh hay đi chậm? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Đi kinh hành có giống với "thiền hành" ngày nay của một số vị danh tăng truyền dạy? TT PháĐăng
Thảo luận  4. Vận tốc nhanh hay chậm lúc kinh hành nên quy định thế nào? TT Tuệ Quyền 
Thảo luận  5. Kinh hành niệm Phật khác biệt gì với kinh hành theo tứ niệm xứ? TT Pháp Tân 
 Thảo luận 6. Sự cân phân giữa thiền toạ và kinh hành nên quan niệm thế nào? ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 7. Kinh hành có khiến hành giả phóng tâm nhiều hơn? TT Pháp Đăng  III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment